Inschrijving

1.     Door inschrijving en voldoening van het inschrijfgeld en de contributie word je lid van Hardloopvereniging Dolichos in Bussum. Het inschrijfgeld wordt automatisch in rekening gebracht bij het eerste lidmaatschapsgeld.

2.     Bij inschrijving ontvang je een kopie van deze voorwaarden.

Lidmaatschap

3.     Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar.

4.     Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

5.     Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij het vóór 1 december schriftelijk is opgezegd.

Opzegging

6.     Opzegging dient schriftelijk te geschieden en kan gedurende het hele jaar plaatsvinden.

7.     Opzeggen kan per het einde van ieder kalenderkwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

8.     Je opzegging moet dus minimaal één maand voor het verstrijken van de betalingstermijn zijn binnengekomen bij de ledenadministratie.

9.     Het adres voor opzegging van het lidmaatschap is:

Ledenadministratie HV Dolichos

Dr. Abraham Kuyperlaan 74
1402 SE  Bussum
Opzegging via e-mail is ook mogelijk via het volgende e-mailadres: ledenadministratie@dolichos.nl

10.   Na ontvangst van de opzegging zal een bevestiging worden gestuurd.

Contributie

11.   Zolang het lidmaatschap duurt, is de toepasselijke contributie verschuldigd.

12.   Elk jaar wordt op de jaarlijkse ledenvergadering de hoogte van de contributie voor de verschillende categorieën vastgesteld.

13.   De contributiebedragen en de verschillende kortingsregels staan vermeld op de website www.dolichos.nl en kunnen bij de ledenadministratie of de penningmeester worden opgevraagd.

14.   Bij aanmelding in de loop van het verenigingsjaar is contributie verschuldigd vanaf de maand waarin het lidmaatschap ingaat.

15.   Bij tussentijdse opzegging zal het verschil tussen de al betaalde contributie en de volgens de kwartaalregeling tot en met de datum van opzegging verschuldigde contributie worden terugbetaald.

16.   Een overzicht van de contributiebedragen, inclusief de kortingsregelingen wordt zo snel mogelijk na vaststelling door de ledenvergadering gepubliceerd op de website www.dolichos.nl. Ieder jaar vindt in het eerste kwartaal de Algemene Ledenvergadering plaats.

17.   Ieder lid ontvangt een rekening voor de contributie. Deze rekening wordt per e-mail toegezonden.

Persoonlijke begeleiding

18.   De tarieven voor de verschillende vormen van persoonlijke begeleiding staan op de website van de vereniging.De kosten voor persoonlijke begeleiding zijn, evenals de contributie, bij vooruitbetaling verschuldigd.

19.   Voor alle begeleidingsvormen geldt een opzegtermijn van 6 weken.

Betaling

20.   De contributie en de kosten voor persoonlijke begeleiding zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en kan in verschillende termijnen worden voldaan.

21.   Om de administratieve handelingen te beperken wordt gebruik gemaakt van automatische incasso.

22.   Alle kosten, die de vereniging, in en buiten rechte, moet maken om de contributie te innen, zullen op het lid worden verhaald.

Aansprakelijkheid

23.   Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaar je dat er geen medische bezwaren zijn voor deelname aan de trainingen van Hardloopvereniging Dolichos.

24.   De bij het inschrijfformulier gevoegde PAR-Q vragenlijst is als hulp voor jezelf bedoeld en hoeft niet te worden ingeleverd.

25.   Je dient lichamelijke klachten, die van belang kunnen zijn, vóór aanvang van de training aan de trainer te melden.

26.   De keuze om mee te doen aan trainingen is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf te beoordelen of er medische bezwaren zijn om de trainingen te volgen.

27.   De trainingen worden gegeven op een sportveld, in een zaal, op de weg en in de vrije natuur. Aan trainingen op deze verschillende ondergronden en in diverse omstandigheden kleven inherente risico’s.

28.   Bij trainingen op de weg blijven de verkeersregels van kracht. Hinder medeweggebruikers niet.

29.   Op sportvelden en in de zaal dienen toepasselijke regels te worden opgevolgd.

30.   In de vrije natuur is het risico van blessures door verschillende en ongelijke ondergronden groot. Neem gepaste maatregelen en volg de aanwijzingen van de trainer stipt op.

31.   Tussentijds kunnen door Hardloopvereniging Dolichos wijzigingen in het rooster van de te geven lessen worden doorgevoerd wat betreft de inhoud, docenten en tijdstippen waarop de lessen gegeven worden

32.   Hardloopvereniging Dolichos is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade aan/van goederen en/of personen, zowel direct als indirect.

33.   De trainer kan je voor de training weigeren en een doktersverklaring eisen, als er twijfel bestaat of je verantwoord aan de training deel kunt nemen.

34.   Noch de vereniging, noch de trainer is aansprakelijk voor de gevolgen van deelname aan de trainingen.